Swiss premium oral careSwiss premium oral care

Kies uw land Luxemburg Luxemburg
Gratis verzending voor bestellingen boven € 40
Levering tussen 2 en 3 werkdagen
Veilig betalen met 3D Secure

ALGEMENE VOORWAARDEN (AV) VAN DE ONLINE SHOP

Curaden Slovenia, d.o.o.

Perhavčeva ulica 36

SI-2000 Maribor

Slovenië

Phone +386 2 460 53 42

E-Mail: info@curaprox.lu

Inhoudsopgave

 1. Reikwijdte
 2. Registratie
 3. Sluiting van het contract
 4. Prijzen
 5. Afhalen op de bedrijfslocatie
 6. Levering, verzendkosten
 7. Verlening van gebruiksrechten voor digitale content en softwarelicenties
 8. Eigendomsvoorbehoud, herroeping van de overeenkomst
 9. Duur en beëindiging van abonnementscontracten
 10. Vervaldatum en betaling
 11. Herroeping
 12. Garantie en aansprakelijkheid
 13. Adressen
 14. Gegevensbescherming, auteursrecht, handelsmerkrechten

Status: April 2024

1) Reikwijdte

Voor de zakelijke relatie tussen Curaden AG (hierna te noemen: Curaden) en consumenten of bedrijven (hierna te noemen: "Klant" of "Klanten") gelden met betrekking tot de door Curaden in de webwinkel aangeboden goederen de volgende Algemene Voorwaarden (AV) in de op dat moment beschikbare en bij het oproepen van de website of bij het bestellen van goederen geldige versie.

Voor overeenkomsten betreffende de levering van digitale content, softwarelicenties of vouchers zijn deze AV van overeenkomstige toepassing, tenzij uitdrukkelijk een afwijking is overeengekomen. Voor de levering van softwarelicenties is de verkoper verplicht tot de overdracht van een licentiesleutel voor het gebruik van ter beschikking gestelde software. De klant verwerft geen intellectuele eigendomsrechten op de software. De betreffende productbeschrijving is bepalend voor de kwaliteit van de software.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen betrekking hebben op overeenkomsten die betrekking hebben op producten (goederen of diensten) in de vorm van een eenmalige levering of ook door middel van doorlopende leveringen ("abonnementsovereenkomst"). Bij een Abonnementsovereenkomst verbindt Curaden zich tot levering van het krachtens de Overeenkomst verschuldigde Product voor de duur van de overeengekomen duur van de Overeenkomst.

Van tijd tot tijd kan het privacybeleid (hier) of deze algemene voorwaarden van de webwinkel worden aangepast, aangevuld of gewijzigd. Bij elke nieuwe oproep of bezoek aan de website zijn de huidige, opvraagbare versies van toepassing. Bezoek deze pagina regelmatig om de huidige bepalingen te bekijken. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, zullen we je hiervan op de hoogte stellen via een bericht op onze websites en/of in onze mobiele apps en via een bijgewerkte versie van het privacybeleid. Als je niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, vragen we je schriftelijk bezwaar te maken door een e-mail te sturen naar info@curaprox.lu en om je gebruikersprofiel te verwijderen, als je er een hebt aangemaakt, totdat de wijzigingen van kracht worden. Zonder je afmelding blijft je gebruikersprofiel na de ingangsdatum bestaan onder toepassing van de gewijzigde bepalingen.

Consument in de zin van deze AV is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Bestellingen kunnen alleen worden geplaatst door personen ouder dan 18 jaar. Klanten jonger dan 18 jaar hebben de handtekening van hun wettelijke vertegenwoordiger nodig.

Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Met deze voorwaarden strijdige of daarvan afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever worden niet erkend, tenzij Curaden daarmee in een individueel geval uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

2) Registratie

Elke bestelling van goederen vereist een registratie als klant of het openen van een gebruikersprofiel bij Curaden. Meervoudige registratie onder verschillende namen of adressen is niet toegestaan.

De registratie kan door Curaden te allen tijde en zonder opgaaf van redenen worden ingetrokken. In dat geval heeft Curaden het recht de gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord onmiddellijk te blokkeren en te verwijderen.

3) Opstellen van het contract

De presentatie van het assortiment van Curaden in de webwinkel vormt geen aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst met de klant. Het is vrijblijvend.

Door op de knop "Koop nu” te klikken, dient de klant een bindend aankoopbod in.

Door het plaatsen van een bestelling bij Curaden via internet (webwinkel), e-mail, telefoon of andere communicatiekanalen, doet de klant een aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst met Curaden. De klant ontvangt een ontvangstbevestiging van de bestelling ("ontvangstbevestiging"). Deze bevestiging houdt geen aanvaarding van het aanbod in, maar is uitsluitend bedoeld om de klant te informeren dat de bestelling door Curaden is ontvangen. Indien nodig zal Curaden de klant apart informeren over eventuele fouten in de informatie over het assortiment op de website en een overeenkomstig tegenaanbod doen aan de klant.

De overeenkomst met Curaden komt tot stand wanneer Curaden dit aanbod uitdrukkelijk aanvaardt ("Bestelbevestiging") of wanneer Curaden het bestelde product aan de klant verzendt.

De aanvaarding geschiedt onder voorbehoud van juridische toelaatbaarheid en beschikbaarheid van het bestelde product of de bestelde dienst. Als Curaden het aanbod van de klant niet kan accepteren, wordt de klant in plaats van de acceptatie van de bestelling geïnformeerd over de onbeschikbaarheid. Tijdelijk niet beschikbare producten worden voor de klant genoteerd, de bestelling van de klant blijft geldig.

Prijsschommelingen zijn mogelijk. De prijs op het moment van het indienen van het aanbod is doorslaggevend.

4) Prijzen

Voor de aankoop en bestelling van goederen en diensten gelden de vermelde prijzen op het moment van aankoop en bestelling in euro's. Prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Alle prijzen zijn inclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde (BTW).

Prijzen zijn exclusief extra verzendkosten (tussen Curaden en de klant).

5) Afhalen op de bedrijfslocatie

Na voorafgaande telefonische melding is het mogelijk de goederen af te halen bij een overeengekomen vestiging van Curaden zelf.

Bij afhalen van de goederen komt de overeenkomst met Curaden tot stand op het moment dat Curaden het aanbod uitdrukkelijk aanvaardt (“bestelbevestiging") of op het moment dat Curaden het bestelde product aan de klant overhandigt.

6) Levering, verzendkosten

Curaden zal het bestelde product zo spoedig mogelijk leveren op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres of (indien als dit als betaalmethode is gekozen) op het bij PayPal opgegeven adres. Curaden heeft te allen tijde het recht om deelleveringen en deeldiensten te verrichten, mits deze redelijk zijn voor de klant. Bij deelleveringen door Curaden zijn de extra portokosten voor rekening van Curaden.

De levering wordt uitgevoerd tegen de verzendkosten die in elk afzonderlijk geval worden vermeld.

De levertijd bedraagt normaal gesproken 1-3 werkdagen. Informatie over de verwachte levertijd is niet bindend.

Digitale content, vouchers en softwarelicentiesleutels worden naar keuze van Curaden uitsluitend in elektronische vorm (i) per download of (ii) per e-mail aan de klant verstrekt.

7) Verlening van gebruiksrechten voor digitale inhoud en softwarelicenties

Tenzij anders vermeld in de beschrijving in de Curaden webwinkel, verleent Curaden de klant het niet-exclusieve recht, onbeperkt in tijd en plaats, om de verstrekte content voor privé en zakelijke doeleinden te gebruiken.

De overhandiging van een licentiesleutel voor een softwarelicentie geeft de klant het recht op het gebruik van de software of de content zoals blijkt uit de respectieve productbeschrijving en de licentieovereenkomst in de daarin beschreven reikwijdte.

Een overdracht van de content aan derden of het maken van kopieën voor derden buiten het bereik van deze AV of de licentievoorwaarden is niet toegestaan, tenzij de verkoper heeft ingestemd met een overdracht van de contractuele licentie aan de derde partij.

Het verlenen van rechten wordt pas effectief wanneer de klant de contractueel verschuldigde vergoeding volledig heeft betaald.

8) Eigendomsvoorbehoud, herroeping van de overeenkomst

Alle geleverde goederen blijven eigendom van Curaden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Indien de klant in strijd met de overeenkomst handelt, in het bijzonder indien de klant ondanks aanmaning door Curaden niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, kan Curaden zich na het stellen van een redelijke termijn vooraf uit de overeenkomst terugtrekken en de haar nog in eigendom toebehorende zaken terugvorderen. Het terugnemen van de goederen of beslaglegging door Curaden geldt als ontbinding van de overeenkomst. De klant draagt in dit geval de gemaakte verzendkosten. Curaden is bevoegd om na terugontvangst over de zaken te beschikken.

9) Duur en beëindiging van abonnementscontracten

Een abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, doch minimaal voor de minimale duur zoals vermeld bij de betreffende productbeschrijving in de webwinkel van Curaden. De abonnementsovereenkomst kan gedurende de minimale looptijd te allen tijde tegen het einde van de minimale looptijd en na afloop van de minimale looptijd te allen tijde met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen schriftelijk of per e-mail worden opgezegd op de in artikel 13 vermelde adressen.

Het recht op buitengewone beëindiging om gegronde redenen blijft onaangetast. Een goede reden wordt geacht te bestaan als van de opzeggende partij, rekening houdend met alle omstandigheden van het individuele geval en de belangen van beide partijen afwegend, redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat zij de contractuele relatie voortzet tot de overeengekomen beëindiging of tot het verstrijken van een opzegtermijn.

10) Vervaldatum en betaling

Curaden accepteert uitsluitend de betaalmethoden die tijdens het bestelproces aan de klant (in de webwinkel) worden getoond. Curaden behoudt zich het recht voor om schriftelijk met haar klanten een andere betaalwijze overeen te komen dan in deze paragraaf vermeld.

Voor het afhandelen van betalingen via de webwinkel maakt Curaden gebruik van betaaloplossingen van derden, zodat de klant eenvoudig en veilig kan betalen met creditcards en alternatieve betaalmethoden.

In het geval van betaling door middel van een betalingsmethode aangeboden door PayPal, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), onderhevig aan de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-account heeft - onder de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-account, beschikbaar op https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

De aankoopprijs en eventuele verzendkosten zijn verschuldigd bij het sluiten van de overeenkomst - behoudens lid (3).

Curaden kan zonder opgaaf van redenen vooruitbetaling verlangen. Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling in behandeling genomen. Curaden behoudt zich het recht voor geen overeenkomst aan te gaan indien de uitkomst van een kredietwaardigheidsonderzoek negatief is. Verder behouden wij ons het recht voor om alleen bepaalde betaalmethoden aan te bieden, afhankelijk van de betreffende kredietwaardigheid.

Indien de klant met betaling in gebreke blijft, is Curaden gerechtigd een forfaitair bedrag voor aanmaningskosten in rekening te brengen, zoals gespecificeerd in het bestelproces. Het recht van Curaden om hogere schadevergoeding te vorderen, in het bijzonder met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de vordering door een incassobureau of advocaat, blijft hierdoor onaangetast.

Tegoedbonnen voor de Curaden webwinkel kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is afgerond. Achteraf verrekenen is niet mogelijk.

Tegoedbonnen kunnen alleen worden ingewisseld onder de voorwaarden die op de tegoedbon staan vermeld en uitsluitend voor de productgroepen die op de tegoedbon staan vermeld. Individuele producten kunnen worden uitgesloten van de kortingsactie.

Tegoedbonnen of wettelijk toegestane kortingen (bijv. kwantumkortingen) kunnen niet worden gecumuleerd binnen het kader van een bestelling. De waarde van de tegoedbon kan niet contant worden uitbetaald.

De tegoedbon is overdraagbaar. Curaden kan betalingen met bevrijdende werking doen aan de betreffende houder die de tegoedbon inwisselt in de webwinkel.

11) Herroeping

Indien u als klant een consument bent (B2C), heeft u het recht uw intentieverklaring tot het sluiten van de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen maximaal 14 dagen na ontvangst van de goederen te herroepen door de goederen aan Curaden te retourneren. De klant dient de herroeping bovendien binnen dezelfde termijn schriftelijk (bijv. brief of e-mail) aan Curaden kenbaar te maken. De termijn begint op de dag van verzending of afhalen van de goederen. Voor de inachtneming van de herroepingstermijn volstaat de tijdige verzending van de goederen. De herroeping in tekstvorm (hier) moet worden gestuurd naar het adres vermeld in sectie 13 of per e-mail naar info@curaprox.lu. De klant draagt de bewijslast voor de verzending van de te retourneren goederen.

De herroeping is uitgesloten en geldt niet voor:

 • Levering van goederen die speciaal voor de klant op maat zijn gemaakt of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de klant. De klant is verplicht om alle onderdelen zonder uitzondering te accepteren en te betalen;
 • Levering van gesealde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending, als deze na levering is verwijderd;
 • Medicijnen kunnen niet worden geretourneerd;
 • Geluids- of video-opnamen of computersoftware in een gesealde verpakking als de verzegeling na levering is verwijderd.

Contracten voor de levering van diensten met betrekking tot vrijetijdsactiviteiten, tenzij anders overeengekomen, indien het contract voorziet in een specifieke datum of periode voor de levering.

In het geval van een effectieve herroeping of herroeping uit de overeenkomst, moeten beide partijen de reeds ontvangen diensten teruggeven. Als de klant de ontvangen goederen alleen in verslechterde toestand kan retourneren, moet hij Curaden compenseren ter hoogte van de verminderde waarde.

De klant draagt de kosten en het risico van de retourzending, tenzij de geleverde goederen niet overeenkomen met de bestelde goederen.

Curaden oefent haar retentierecht uit tot het moment van volledige retournering.

In geval van uitsluiting van het herroepings- en retourrecht komen de kosten van terugzending voor rekening van de klant.

Annuleringsvoorwaarden

Recht op herroeping

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop je of een door jou genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit hebt genomen of heeft genomen.

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, moet je ons het volgende meedelen (Curaden Slovenia, d.o.o., Perhavčeva ulica 36, SI-2000 Maribor, Slovenië, e-mailadres: info@curaprox.lu) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail) van je beslissing om dit contract te herroepen. Je kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken (hier) voor dit doel, wat echter niet verplicht is.

Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat je de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je dit contract herroept, zullen wij alle betalingen die wij van je hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een ander type levering hebt gekozen dan de meest gunstige standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van je herroeping van dit contract hebben ontvangen, aan je terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met je is overeengekomen; in geen geval worden je kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je het bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

Je moet de goederen zonder onnodige vertraging aan ons retourneren en in ieder geval niet later dan binnen veertien dagen vanaf de dag waarop je ons hebt geïnformeerd over de annulering van dit contract. Aan de termijn is voldaan als je de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen opstuurt.

De kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor onze rekening.

Je hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

Uitsluiting/Beëindiging van het herroepingsrecht: Het herroepingsrecht bestaat onder andere niet bij overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd en het vervalt tussentijds bij overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden als het zegel na de levering is verwijderd.

Vrijwillige retourgarantie: Voor alle aankopen uit het Curaden-assortiment verlenen wij naast het wettelijke herroepingsrecht een vrijwillige retourgarantie van in totaal 30 dagen na ontvangst van de goederen. Ook na afloop van de herroepingstermijn van 14 dagen kun je de overeenkomst herroepen door de goederen binnen 30 dagen na ontvangst aan ons te retourneren (de termijn begint op de dag na ontvangst van de goederen), mits de goederen compleet en in de originele verpakking ongebruikt en onbeschadigd zijn en de goederen niet speciaal op klantspecificatie zijn gemaakt of duidelijk zijn toegesneden op persoonlijke behoeften. De tijdige verzending is voldoende om aan de termijn te voldoen.

De goederen moeten worden teruggestuurd naar: Curaden Slovenia, d.o.o., Perhavčeva ulica 36, SI-2000 Maribor, Slovenië.

De contractueel toegekende vrijwillige retourgarantie heeft geen invloed op je wettelijke rechten en aanspraken. Met name je wettelijke herroepingsrecht en je wettelijke garantierechten blijven onbeperkt.

12) Garantie en aansprakelijkheid

Als de geleverde goederen op het moment van de risico-overgang gebreken vertonen, bijvoorbeeld fabricagefouten, of als er sprake is van een verkeerde levering, verzoeken wij je deze gebreken onmiddellijk bij ons te reclameren. Het niet indienen van deze klacht heeft echter geen gevolgen voor je wettelijke aanspraken. Voor alle gebreken van de gekochte goederen die zich tijdens de wettelijke garantieperiode voordoen, gelden naar keuze de wettelijke aanspraken op nakoming achteraf, op het verhelpen van gebreken of op nieuwe levering, evenals - indien aan de wettelijke eisen is voldaan - de verdergaande aanspraken op vermindering of ontbinding en bovendien op schadevergoeding, inclusief vergoeding van de schade in plaats van nakoming en vergoeding van vergeefse kosten. Voor zover wij een verkopersgarantie verlenen, vloeien de details voort uit de garantievoorwaarden die bij het betreffende geleverde artikel zijn gevoegd. Garantieclaims doen geen afbreuk aan wettelijke claims/rechten.

 Aansprakelijkheid wordt bepaald door de toepasselijke wettelijke bepalingen. Aansprakelijkheid van Curaden is uitgesloten in geval van (i) lichte nalatigheid, (ii) indirecte schade en gevolgschade en gederfde winst, (iii) niet gerealiseerde besparingen, (iv) vertragingsschade, alsmede (v) elk handelen en nalaten van hulppersonen van Curaden, contractueel of buitencontractueel.

 Curaden is voorts niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het volgende:

 • Onjuiste, niet-contractuele of onrechtmatige opslag, aanpassing of gebruik van de Producten;
 • Gebruik van incompatibele reserveonderdelen of accessoires (bijv. stroomvoorziening);
 • Gebrekkig onderhoud en/of onjuiste wijziging of reparatie van de producten door de klant of een derde;
 • Overmacht, in het bijzonder schade veroorzaakt door natuurgeweld, vocht, vallen, stoten etc., waarvoor Curaden niet verantwoordelijk is, en officiële opdrachten.

De opdrachtnemer is aansprakelijk voor gebreken, vertragingen in de uitvoering en schades die ontstaan tijdens de uitvoering van de opdracht (bijvoorbeeld installaties op locatie).

Voor eventuele drukfouten in het reclamemateriaal, gegevensfouten in de webwinkel, onjuiste prijsvermeldingen, fouten in afbeeldingen, productomschrijvingen of andere teksten zoals voucher- of kortingsacties of te late of niet-levering is de aansprakelijkheid van Curaden uitgesloten.

13) Adressen

Aanbieder en contractpartner voor de aanbiedingen op deze website:

Curaden Slovenia, d.o.o.

Perhavčeva ulica 36

SI-2000 Maribor

Slovenië

Phone +386 2 460 53 42

E-Mail: info@curaprox.lu

14) Gegevensbescherming, auteursrecht, handelsmerkrechten

Het privacybeleid (hier) maakt integraal deel uit van deze AV. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, gaat de klant ook akkoord met het privacybeleid.

Alle handelsmerken, afbeeldingen en auteursrechten zijn eigendom van Curaden of haar partners. Voor het downloaden, opslaan, kopiëren of printen van gegevens, afbeeldingen en PDF-bestanden, ook gedeeltelijk, is schriftelijke toestemming van Curaden vereist. Alle rechten voorbehouden. Verder gebruik door de klant voor andere doeleinden dan ten behoeve van het product is niet toegestaan.

Dës Informatioun gouf fir d'Kamoudheet vun de betraffene Parteien iwwersat. Am Fall vun Diskrepanzen oder Konflikter tëscht der iwwersater Versioun an der ursprénglecher englesch Versioun, wäert déi englesch Versioun virrangen an als gesetzlech bindend an autoritär Versioun ugesi ginn. Et gëtt hei unerkannt datt d'Iwwersetzung duerch Maschinn Iwwersetzung generéiert gouf, a wärend Efforte gemaach gi fir Genauegkeet ze garantéieren, gi keng Garantien iwwer d'Vollständegkeet, Genauegkeet oder Zouverlässegkeet vun der Iwwersetzung gemaach.