Juridische informatie

Flegis, d.o.o.

Managing director: Tadeja Osvald
Perhavčeva ulica 36
2000 Maribor
Slovenija

Tel.: +386 2 460 53 42
E-mail: info@curaprox.lu

Bedrijfsidentificatienummer (UID): 5530598000
VAT No.: SI69276846

Ontwerp, tekst en uitvoering

CURADEN AG
 

ALGEMENE GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN VAN DEZE WEBSITE

1 Algemene informatie
2 Auteursrecht en merkbescherming
3 Geen aansprakelijkheid voor websites van derden
4 Doel en inhoud van deze website - Geen bindend aanbod
5 Geen garanties
6 Beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid
7 Gegevensbescherming
8 Slotbepalingen, Toepasselijk recht en jurisdictie
9 Contact

Versie: dinsdag 23 april 2020
 

1)  Algemene informatie

Het is ons een genoegen u te mogen verwelkomen op de website van Flegis, d.o.o. ("Flegis"). We hebben een aantal regels opgesteld om onze website voor onze gebruikers te allen tijde aantrekkelijk, informatief en veilig te houden. Lees als gebruiker van onze website de volgende juridische informatie aandachtig door. Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, maak dan geen gebruik van onze website.

Van tijd tot tijd kunnen de Gebruiksvoorwaarden van de website, het Privacybeleid en de algemene voorwaarden van de onlinewinkel worden aangepast, aangevuld of gewijzigd. Telkens wanneer de website wordt aangeroepen of bezocht, zijn de laatst beschikbare versies van de bovengenoemde documenten van toepassing. Wij houden u op de hoogte van eventuele substantiële wijzigingen die wij in deze documenten hebben aangebracht door middel van een mededeling op onze websites en/of in onze mobiele Apps, alsmede een bijgewerkte versie van de bepalingen.
In het geval van tegenstrijdigheden tussen de clausules van deze gebruiksvoorwaarden en de andere toepasselijke bedrijfs- of contractvoorwaarden van Flegis, hebben de specifieke bepalingen voorrang, bijvoorbeeld het privacybeleid in het geval van problemen met de privacy/gegevensbescherming.

2)  Auteursrecht- en handelsmerkbescherming

De pagina's en items die daarin zijn opgenomen, zoals informatie, teksten, afbeeldingen, foto's, ontwerpen en alle andere bestanden van onze website zijn wettelijk beschermd. Tenzij anders aangegeven, vallen dergelijke artikelen onder het auteursrecht, de handelsmerkbescherming of andere rechten van Flegis of van haar licentiegevers. Wij verlenen u geen rechten voor het downloaden, kopiëren, vertalen of verwerken van dergelijke items op andere media, bijvoorbeeld op uw eigen website of in een database.

De items mogen alleen vrijelijk worden gebruikt om te browsen. Indien zaken in enige vorm (elektronisch of schriftelijk) geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd die uitsluitend voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden is toegestaan, dient de bron uitdrukkelijk te worden vermeld en dienen alle bestaande aanduidingen van auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten intact te worden gelaten.

3)  Geen aansprakelijkheid voor websites van derden

De website van Flegis kan hyperlinks bevatten naar websites die door derden zijn gemaakt en worden onderhouden. Flegis heeft geen controle over de websites van dergelijke derden en kan daarom geen gedetailleerde kennis hebben van de inhoud van dergelijke websites. Door het opnemen van hyperlinks biedt Flegis slechts toegang tot de gelinkte websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud daarvan.

4)  Doel en inhoud van deze website - geen bindend aanbod

De website bevat algemene informatie, reclame-inhoud en beschrijvingen van CURADEN-producten. Dergelijke informatie en beschrijvingen zijn slechts een indicatie van het productaanbod en vormen daarom geen bindend bod of verzoek om te bieden op de verkochte [specifieke] goederen of diensten. Alle e-commerce aanbiedingen op de Flegis Online Store zijn vrijblijvend.


5)  Geen garanties

Flegis neemt maatregelen om de juistheid van de informatie op deze website te waarborgen, maar kan geen garanties geven over de actualiteit, volledigheid of juistheid van de gegevens of over de kenmerken, hyperlinks of inhoud ervan. In het bijzonder kan Flegis niet garanderen of garanderen dat het gebruik van de website geen inbreuk maakt op rechten van derden die niet in het bezit zijn van Flegis.


6)  Beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie, pagina's en functies op deze website kunnen tijdelijk of permanent worden stopgezet door Flegis, die op geen enkele wijze wettelijk verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gesteld voor een dergelijke tijdelijke of permanente onderbreking of stopzetting van de informatie, pagina's en functies.

De aansprakelijkheid van Flegis voor schade die aan haarzelf of aan haar werknemers, wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers is toe te rekenen, is beperkt tot de dwingende wettelijke aansprakelijkheid, ook onder de Wet Productaansprakelijkheid, en voor schade veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag. Flegis wijst hierbij alle verdere aansprakelijkheid of wettelijke aansprakelijkheid af voor schade, defecten of verliezen, in het bijzonder claims voor directe, indirecte of gevolgschade, verlies van gebruik of winst, of verlies van gegevens of schade die u of een derde partij kan oplopen in verband met deze website.


7)  Gegevensbescherming

Het is belangrijk voor ons om uw privacy te beschermen. Om te zien hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dient u de regels voor de bescherming van persoonsgegevens te lezen die aan deze gebruiksvoorwaarden ten grondslag liggen. (Regels voor gegevensbescherming)


8)  Slotbepalingen, toepasselijk recht en jurisdictie

Indien afzonderlijke bepalingen of delen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of worden, wordt de geldigheid van de overige gebruiksvoorwaarden hierdoor niet aangetast.

Op deze gebruiksvoorwaarden is het sloveens recht van toepassing, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende rende zaken (Convention on Contracts for the International Sale of Goods, "CISG").

De plaats van jurisdictie is Maribor. Niettegenstaande het voorgaande heeft Flegis ook het recht om de Klant te dagvaarden voor de bevoegde rechtbank van de woonplaats/woonplaats van de Klant, of voor elke andere bevoegde rechtbank.


9)  Contact

Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, kunt u schrijven naar Flegis, d.o.o., Perhavčeva ulica 36, 2000 Maribor, Slovenija, e-mail: info@curaprox.lu